Eduardo Krumholz
Eduardo Krumholz
Technology Fellow
Deloitte